Disclaimer2019-01-05T11:47:13+00:00

Disclaimer

Indien u gebruik maakt van deze website en/of van artikelen en opinies gepubliceerd door (medewerkers van) Aberfeld Vermogensbeheer op deze website of elders dan gaat u akkoord met het feit dat u gebonden bent door de in deze disclaimer omschreven voorwaarden.

Beheerder
Aberfeld Vermogensbeheer, kantoor houdende te Haarlem aan het Wilhelminapark 17-G 20 beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving. Aberfeld Vermogensbeheer behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd. Hoewel het streven van Aberfeld vermogensbeheer er op is gericht dat deze website continu toegankelijk is, kan Aberfeld geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen, op welke wijze of grondslag dan ook, ontstaan als gevolg van het feit dat deze website om welke reden dan ook, op enig moment voor een gegeven periode niet beschikbaar is. Deze website kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

Algemeen
Aberfeld Vermogensbeheer is een beleggingsonderneming en beschikt over een vergunning op grond van de Wet financieel toezicht. Aberfeld vermogensbeheer staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandse Bank.

Alle informatie of gegevens die naar Aberfeld vermogensbeheer wordt/worden gestuurd via deze website, via e-mail of op een andere wijze zal/zullen worden behandeld in overeenstemming met de wet.

De door Aberfeld Vermogensbeheer op/via deze site(s) verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst. De door Aberfeld Vermogensbeheer verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Aberfeld Vermogensbeheer alsook (eventuele) overige leveranciers van informatie aan deze site (s) aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Aberfeld Vermogensbeheer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Aberfeld Vermogensbeheer worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Aberfeld Vermogensbeheer. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten behoeve van directeuren of medewerkers van Aberfeld Vermogensbeheer, waaronder personen die zijn betrokken bij het opstellen of de uitgifte van dit materiaal. Zij kunnen van tijd tot tijd een long- of shortpositie aanhouden in effecten, warrants, futures, opties, derivaten of andere financiële instrumenten waarnaar in dit materiaal wordt verwezen.

Bij de berekeningen op de site zijn we uitgegaan van een aantal algemene uitgangspunten waarvan niet vaststaat of die op uw persoonlijke situatie van toepassing zijn. De berekeningen zijn derhalve uitsluitend indicatief en kunnen aan wijziging onderhevig zijn. U bent verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie en mag uitsluitend door u zelf worden gebruikt. Aberfeld Vermogensbeheer aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze website. Het is niet toegestaan om de informatie over te dragen, te verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. U dient aanwijzingen van Aberfeld Vermogensbeheer omtrent het gebruik van de informatie
op te volgen.

De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggers dienen rekening te houden met de risico’s verbonden aan het verhandelen van financiële instrumenten. Het is de verantwoordelijkheid van de beleggers om zelf alle nuttige informatie te verzamelen om met kennis van zaken een weloverwogen beslissing te kunnen nemen.

Uitgangspunten voor onze omgang met persoonsgegevens van cliënten
Aberfeld Vermogensbeheer streeft er naar om haar cliënten de best mogelijke financiële diensten te bieden met een gunstige prijs/ kwaliteitsverhouding. Uw belang op lange termijn en de betrokkenheid bij u en uw omgeving zijn hierbij kenmerkende uitgangspunten. Deze opstelling brengt met zich mee, dat Aberfeld Vermogensbeheer het bewaren van integriteit en respect als voorwaarden hanteert voor al haar handelen. Die voorwaarden zijn uitgewerkt in onderstaande uitgangspunten:
• Aberfeld Vermogensbeheer verwerkt persoonsgegevens voor het adviseren over en leveren van financiële diensten.
• Bij de verwerking van persoonsgegevens gaat Aberfeld Vermogensbeheer uiterst zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening.
• Vastgelegde persoonsgegevens zijn beschikbaar voor Aberfeld Vermogensbeheer, zodat steeds een zo afgewogen en evenwichtig mogelijk advies of dienst geleverd kan worden. Daarbij blijven onverkort de interne en wettelijke regels voor de uitwisseling van persoonsgegevens van toepassing. Daarnaast gebruikt Aberfeld Vermogensbeheer deze gegevens voor activiteiten die zijn gericht op het verdiepen van de relatie met haar cliënten en ter voorkoming en bestrijding van fraude.
• U hebt het recht Aberfeld Vermogensbeheer schriftelijk en kosteloos, te verzoeken om het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden te beëindigen.
Uw persoonsgegevens worden zonder uitdrukkelijke toestemming niet aan derden buiten Aberfeld Vermogensbeheer verstrekt, tenzij;
• dat voortvloeit uit de wet
• dat voortvloeit uit verplichtingen die Aberfeld Vermogensbeheer jegens u aangaat of is aangegaan
• dat noodzakelijk is voor het bewaken van de integriteit van het financiële stelsel

Disclaimer publicaties

Algemeen
Deze publicatie is samengesteld door de Aberfeld Vermogensbeheer De in deze publicatie vermelde gegevens zijn ontleend aan door Aberfeld Vermogensbeheer betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan Aberfeld Vermogensbeheer niet instaan. Aberfeld Vermogensbeheer geeft geen garantie of verklaring omtrent genoemde juistheid en volledigheid, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend.Aberfeld Vermogensbeheer aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van de onjuistheid en/of onvolledigheid van bedoelde informatie. Deze publicatie dient niet te worden opgevat als een aanbod om waardepapieren te verkopen, noch als een uitnodiging tot aankoop ervan. De adviezen en aanbevelingen in deze publicatie zijn generiek van aard en houden derhalve geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de persoonlijke financiële situatie en persoonlijke behoeftes van de ontvanger. De ontvanger mag de adviezen en aanbevelingen uit deze publicatie dan ook niet aanmerken als een persoonlijk advies: de ontvanger moet zijn of haar eigen adviseur raadplegen om te overleggen of het effect dat in deze publicatie aan bod komt, voor hem of haar een passende investering is en of de adviezen en aanbevelingen in deze publicatie in overeenstemming zijn met zijn of haar doelrisicoprofiel. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Opinies, feiten en meningen in deze publicatie kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. De in deze publicatie opgenomen opinies, prognoses, aannames, schattingen, afgeleide waarderingen en koersdoel(en) gelden per de aangegeven datum en zijn te allen tijde onderhevig aan verandering, zonder voorafgaande kennisgeving. De verspreiding van deze publicatie in andere jurisdicties dan in Nederland is mogelijk aan restricties onderhevig en de ontvanger van dit rapport dient zichzelf te informeren over eventuele restricties. Aberfeld Vermogensbeheer verbiedt nadrukkelijk het (her)verspreiden van dit rapport via internet of op een andere manier en aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor de acties van derde partijen op dit gebied. Het auteursrecht van deze publicatie berust bij Aberfeld Vermogensbeheer. De ontvanger van dit rapport is gebonden aan de restricties zoals
vermeld staan in deze disclaimer.

Openbaarmaking
• De schrijver verklaart dat zijn of haar beloning niet direct of indirect is gerelateerd aan de opinies die in deze publicatie zijn weergegeven.
• Aberfeld Vermogensbeheer verricht geen investment banking of corporate finance activiteiten voor de in deze publicatie vermelde bedrijven.
• Publicaties kunnen worden uitgebracht naar aanleiding van 1) bedrijfsnieuws zoals gepubliceerde cijfers, fusies, overnames, 2) marktgebeurtenissen en/of koersbewegingen, 3) wijzigingen in eerder uitgebrachte opinies.
• De AFM (Autoriteit Financiële Markten) is toezichthouder op het gedrag en de informatieverstrekking van alle partijen op de financiële markten in Nederland.